top of page

Projects / Sombor Marketplace

01 popravljen
axo
04
koncept
situacija
preseci
preseci
osnova prizemlja
osnova garaze
IMG_1074
IMG_1070
03 popravljen
02popravljen

TYPE: Commercial
LOCATION: Sombor, Serbia
YEAR: 2016. 

SIZE: 3500m2
STATUS: Competition - honorable mention.

CREDITS: Nikola Stevanovic , Nemanja Kordic, Ema Stojkovic, Petar Smiljanic, Vojislav Stefanovic


ABOUT:     Na urbanoj razmeri koncept teži da prilagodi tipologiju pijace formi ivičnog bloka kroz interpretaciju dve dominante tipologije Vojvodjanskih kuća: gradske kuće i seoske kuće. Gradske kuće karakterišu– jasne horizontalne regulacije u kojima se poklapaju regulaciona i građevinska linija, slemena su paralelna ulicama, a venci objekata vertikalno izjednačeni. Seoske kuće su ušorene i odmaknute od regulacione linije, sa predbaštama i zabatima orjentisanim ka ulici. Ulični front vojvođanskih sela je porozan, i čini ga ritam kuća i kapija koje kroz gonk (nadkriveni trem) vode ka unutrašnjim dvorištima u kojima se nalazi niz objekata u kojima se vrši sakupljanje i prerada poljoprivrednih proizvoda.Ove dve tipologije ukrštene su na predmetnoj lokaciji, porozna struktura sa zabatima seoskih kuća povučena je u odnosu na regulaciju ulice Trg Cara Lazara, formirajući novi javni prostor ispred pijace na kome je moguće održavati različite manifestacije vezane za pijačnu delatnost. Kroz novi trg prema kome se objekat pijace potpuno otvara, ulazi se na pijacu najpre otvorenu, zatim zatvorenu, zatim i u prostore u kojima se prodaje specijalizovana roba. Ovakav sled kretanja teži da ostvari analogiju sa posetom unutrašnjosti seoskog domaćinstva. Prema bočnim ulicama ostvarena je ivična gradnja i slemena krova su paralelna ulici, čime se oblikovno i regulacijom ostvaruje veza sa gradskom matricom koja okružuje blok u kome je smeštena pijaca – prostor u kome se susreću selo i grad. Predloženim rešenjem, autori su, uz poštovanje najvećeg dela zadatih uslova kako iz teksta konkursa tako i važećeg PDRa, ponudili objekat koji će svojim gabaritom u osnovi i projektovanom visinom i vencem, ispuniti zadate uslove regulacije ali će stavljanjem otvorenog - natkrivenog dela objekta u prvi plan prema postojećem Trgu cara Lazara i povlačenjem zatvorenog dela objekta, faktički i vizuelno proširiti prostor Trga i delom ga uvući u objekat. U celini je ispoštovan zahtev da se postojeći objekat na uglu ulica V.Kovačića i R.Putnika sačuva u svom osnovnom obliku i materijalu ali mu je rešenjem promenjena namena u Centar za očuvanje i negovanje starih zanata sa radionicama u prizemlju i prostorom za potrebe pijačne uprave na spratu objekta. Prilaz objektu za motorna vozila je iz ulice V.Kovačića kako je i zahtevano a prilaz pešaka i biciklista sa Trga cara Lazara i ul.R.Putnika. Objekat je projektovan sa podzemnom garažom ispod celog objekta čiji se gabarit neznatno razlikuje od prizemnog dela objekta jer je proizašao iz izabrane konstrukcije suterena. Podzemna garaža sa površinom od 2.600 m2, pripada kategoriji velikih garaža. U njoj je predviđe- no 76 GM koja su pijačnim danima namenjena zakupcima tezgi a ostalim danima su na raspoloženju građanima i korisnicima poslovnog prostora. Suterenu objekta se može prići vozilima iz ulice V. Kovačića pokrivenom kosom rampom projektovanoj sa propisanim padom a pešacima iz pravca pasaža - komuni- kacije iz ulice R.Putnika i iz samog prostora pijace preko projektovana tri stepeništa i lifta čime su ispoštovani kako uslovi PP zaštite, kretanja invalidnih osoba tako i uslovi dopreme robe. Predviđeno je da prodavci poljoprivrednih proizvoda svojim manjim transportnim vozilima garažiranim na zakupljenim mestima u danima pijace, uz pomoć kolica koja su im na raspoloženju u posebnom predviđenom prostoru za njih, dovoze svoju robu do lifta, razvoze do svojih tezgi i vraćaju kolica do predviđenog prostora u prizemlju.U prizemlju objekta, iz pravca ulice Njegoševe je predviđen ulaz pešaka u zatvo- reni deo pijace kao i prilaz komunalnih vozila prostoru za odlaganje smeća. Glavni pešački prilaz je kako je već obrazloženo, iz pravca postojećeg trga. Visina strehe novog objekta je usaglašena sa visinom strehe postojećeg objekta a predviđeni materijali na njegovoj fasadi, primereni njegovoj nameni i u skladu sa tehnologijom brze gradnje i modernim trendovima gradnje sličnih objekata u svetu.

ARHITEKTONSKO REŠENJE

U suterenu objekta su predviđeni:

•garaža za 76 vozila
•skladište za tezge
•kotlarnica na gas sa pripadajućom tehnikom
•prostor za toplotne pumpe,
•radionica za održavanje objekta ,prostor za vodomere i smeštaj uređaja GSH.
U prizemlju objekata su predviđene dve funkcionalne celine i prateći prostor:
•Natkriveni deo otvorene zelene pijace, površine 880 m2 što čini oko 35% ukupne površine prizemlja na kome je predviđeno postavljanje 128 tezgi dim. 200x100 cm 

•Zatvoreni deo pijace, površine 1015 m2 što čini oko 45% ukupne površine u kome je predviđeno postavljanje 87 tezgi dim. 200x100 cm

•Na delu ulaznog trema pijace, prema Trgu cara Lazara, predviđen je smeštaj 15 posebno oblikovanih i pomičnih tezgi-kolica,pre svega za prodaju cveća, lecederske robe, zanatskih rukotvorina od drveta,vune,voska, brze hrane i sl. 

•Pripadajuće horizontalane i vertikalne komunikacije, prateći sanitarni i drugi prostori, ukupne površine 20% od ukupne neto površine objekta Pristup prodavnicama hleba, peciva, mesa, ribe, mlečnih proizvoda, jaja je iz komunikacija u zatvorenom delu pijace. U delu objekta prema Trgu, projektovan je manji kafić sa natkrivenom terasom okrenutom ka Trgu, koji može funkcionisati i u vreme kad pijaca ne radi. U delu kontakt zone novog objekta pijace i postojećeg objekta, na uglu ulica V.Putnika i V.Kovačića, isprojektovan je dodatni prostor uz postojeći objekat namenjen proširenju postojećeg prizemlja i za potrebe izložbe proizvoda starih zanata. Predviđeno je da ulazi u pijacu kao i deo otvorene-natkrivene pijace, bude ograđen lakim pomičnim transparentnim perforiranim alum.blendama na pravcu linije stubova B-B, čime bi natkriveni prostor prema Trgu cara Lazara, bio pripadajući deo javne površine Trga i bio u funkciji i u vremenu kad pijaca ne radi a na nacin da zakupci pomičnih tezgi mogli da nude svoje usluge do kasnih sati.

KONSTRUKCIJA OBJEKTA 

Objekat je projektovan u osnovnoj konstrutivnoj modularnoj mreži 800x800 cm koja omogućava primenu više tipova konstrukcija kako betonskih livenih na licu mesta, tako i polumontažnih i montažnih. Izabran je kombinovan sistem kako po sistemu konstrukcije tako i po izboru materijala. Konstrukcija suterena je predviđena od arm.betona livenog u glatkoj oplati sa kontinualnom temeljnom pločom livenom preko hidroizolacije na podlozi od mršavog betona i tamponu šljunka. U delu ispod kote terena, sa spoljne strane objekat je hidroizolovan a hidroizolacija zaštićena. Stubovi i pečurke nose arm.betonsku tavaničnu ploču debljine 20 cm. Izabrana konstrukcija suterena garantuje potrebnu nosivost za predviđena korisna opterećenja pijace a materijal ispunjava sve tražene PP uslove. Zidovi stepeništa i liftova su od betona livenog u glatkoj oplati. Deo silazne rampe je delimično projektovan kao kosa arm.betonska ploča a deo kao betonska podna ploča na nasipu od nabijenog šljunka. Izabrani gabarit konstrukcije suterena je odmaknut od postojećih temelja postojećeg ugaonog objekta, što je garancija da neće biti mogućih posledica po njega u slučaju i minimalnih sleganja novog objekta. Poštujući osnovni raster stubova iz suterena, u prizemlju objekta je projektovana skeletna konstrukcija od arm.betonskih stubova livenih u glatkoj oplati u kombinaciji arm.betonskih zidova formiranih oko stepenišnih i liftovskih otvora koji imaju zadatak da osiguraju PP sigurnost i seizmički ukrute objekat. Između dela stubova zidaju se zidovi od pune opeke. Krovna konstrukcija je tipa nekonstruktivnih nabora sa viševodnim krovom čiji je deo krovnih ravni postavljen tako da omogućava prirodno osvetljenje preko krovnih ravni. Konstrukcija je projektovana kao kombinacija linijskih drvenih rigli od lamelira nog drveta i rešetkastih drvenih nosača koji su u prednjem delu objekta tretirani kao konzole. Svi drveni delovi konstrukcije su zaštićeni PP premazima i bojeni. Spregovi u donjem i gornjem pojasu konstrukcije su od zategnutih čeličnih inox užadi.

bottom of page