top of page

Projects / Subotica Facade Redesign

RENDER 02 (Large)
RENDER 01
RENDER 04
gradsko jezgro
koncept interpolacije
patterns
presek detalji
fasada tehnicka
elements
detalji
detalji
RENDER 03

TYPE: Residential, Commercial
LOCATION: Subotica, Serbia
YEAR: 2016. 

SIZE: / 
STATUS: Competition - shortlisted entry.

CREDITS: Nikola Stevanovic , Nemanja Kordic, Ema Stojkovic


ABOUT:    Centralno gradsko jezgro Subotice kao i većine starih vojvodjanskih gradova karakterišu nasleđeni organički principi po kojima se grad razvijao u ranom periodu. Današnje nasleđeno gradsko jezgro definisano je u doba Austrougarske kada su uvedeni sistemi urbanističke regulacije koje karakterišu ivična blokovska gradnja, visinska regulacija venaca objekata i poklapanje regulacionih i građevinskih linija. Ovakva urbanistička regulacija poslužila je kao osnov po kome se razvijao grad. U okviru nje su se gradili objekti različitih stilova koji su definisane blokovske srukture učinili heterogenim i stilski i programski bogatim. Savremeni trenutak je takav da određeni broj objekata građevisnkog fonda ne odgovora prominentnoj poziciji koju zauzima u gradu ni po kapacitetu - visini i spratnosti, ni po funkciji i bonitetu, te je interpolacija graditeljski postupak koji se mora pažljivo implementirati na predmetnoj lokaciji. 


Koncept ulične fasade teži da novu - veliku strukturu koja je zamenila niz od nekoliko nasleđenih manjih objekata predstavi kao usitnjenu, segmentisanu strukturu koja će svojom morfologijom, da održi karakter prostora gradskog jezgra. Fasada koristi ritam prekida volumena (zone lođa) da ovu temu segmentisanja iskoristi. Svako od novih fasadnih platana postaje segment za sebe koji se maksimalno prilagođava vencima susednih objekata i kroz primenjenu geometrijsku fasadnu plastiku izraženu kroz dekorativni slog opeke postaje nosilac identiteta. Vezivanje središnjeg volumena obejkta rešeno segmentisanjem (u donjoj zoni), a plitkim povlačenjem pretposlednje etaže (bez strukturalnih promena) i izjednačavanjem boje i materijalizacija ostvarena je veza sa krovovima bočnih volumena. Poslednja etaža ostaje ekskluzivni - nezavisni volumen koji svoju vezu sa kontekstom ostvaruje na račun uklapanja venaca krovova i fasadnih platana ispod nje. 

 


Grad Subotica kao multikulturalna sredina obiluje arhitektonskim i kulturnim nasleđem nastalog u različitim periodima i pripada različitim arhitektonskim stilovima. Geometrijska oranamentika koja je prisutna, na različitim prominentnim građevinama ovog grada predstavlja inspiraciju da se u novoj građenoj strukturi - predmetnoj interpolaciji gradskog jezgra interpretira na nov način. Kroz slojeve opeke - gradivnog materijala prisutnog u graditeljskom nasleđu svih etničkih zajednica koje žive u Subotici ostvarena je tema tkanja i kuturnog prožimanja sveprisutnog u gradskom jezgru. Modularna polja fasadne opeke javljaju se ne samo kao funkcionalni elementi obloge, već i kao nosioci identiteta stambenih celina i elemenata prepoznavanja i orjentacije u okviru cele strukture.

bottom of page