top of page

City Gallery Belgrade

06
03-0
03-2
03-3
02-0
03
02
03-4
10
05
plans 2
plans 1
07
9
8
01
03-1

TYPE: Gallery
LOCATION: Belgrade
YEAR: 2016. 
SIZE: 3100m2
STATUS: Competition 
CREDITS: Nikola  Stevanovic, Nemanja Kordic, Olga Savic, Ema Stojkovic, Petar Smiljanic, Vojislav Stevanovic, Milica Djokovic

ABOUT:  Objekat gradske galerije je koncipiran dvojako: tako da predstavlja integralni deo nasleđenog gradskog tkiva na Kosančićevom vencu, kao i da uz objekat Rektorata postane novi reper na novom trgu/vidikovcu koji čini ambijentalnu i funkcionalnu vezu ova dva objekta. Gradska galerija je pozicionirana je tako da sa tri strane koristi prostorni gabarit postojećeg objekta u nadzemnim etažama. Iskorišćena je mogućnost da se gabarit u osnovi proširi do granice parcele prema broju 25. koja će u budućnosti biti izgrađena što je u skladu sa postojećim planovima obnove uličnog fronta na grebenu  Kosančićevog venca koji je orjentisanog prema Savi. Objekat se volumetrijski nadovezuje na arhitektonske tipologije nasleđenog gradskog tkiva poštujući zadate parametre horizontalne i vertikalne regulacije. Objekat galerije koristi zadate visinske parametre kota venca +10.80, i kota slemena + 14.15, kao na najbližem objektu (Kosančićev venac br.23), na taj način uz izgradnju objekta u broju 25. koji će poštovati iste visinske parametre ulični front Kosančićevog venca biće celovit. Objekat gradske  galerije predstavlja njegov logičan završetak uz formiranje  novog javnog prostora - vidikovca. Podzemne etaže objekta koriste mogućnost širenja u okviru definisane parcele u fazi 1, radi ostvarivanja punih programskih kapaciteta vodeći računa o morfologiji terena i stabilizaciji padine. U fazi 2  urbanističkim rešenjem proširenjem parcele predviđena je vertikalna veza, planirane pešačke staze na koti +91.0m i trga vidikovca na koti 98.0m.  

Kretanje / dostupnost

Objektu se može pristupiti u fazi 1 sa dve strane: iz pravca zgrade Rektorata - koji čini vezu sa Kalemegdanom, i iz ulice Kralja Petra koja objekat vezuje sa Knez Mihajlovom.  Glavni ulaz u foaje gradske galerije pozicioniran je kao produžetak  ose ulice Kralja Petra, dok su javni sadržaji kafea i knjižare orjentisani prema vidikovcu gde postoje sekundarni ulazi.  U fazi 2, izgradnjom pešačke komunikacije na koti +91.00 biće ostvarena i  vertikalna veza iz pravca Savskog šetališta i pristaništa sa Obektom galerije. Vezu sa lagumima je kroz unutrašnji prostor galerije moguće ostvariti već u fazi 1, dok se proširenjem parcele u fazi 2 predlaže mogućnost spoljnog silaska u lagume sa kote +91.0m, tako da bi lagumi mogli da se u okviru vodjenih tura posećuju i nezavisno od rada galerije. Dostavni ulaz predviđen je iz ulice Kosančićev venac neposredno pored susednog planiranog objekta u broju 25. 

Sagledivost

Objekat je saglediv sa 3 strane jednako, poštovanjem smernice da se fasade tretiraju kao kontunualne, ipak sa svake od primarnih tačaka sagledavanja objekat nudi jedinstven i prepoznatljiv doživljaj, iz ulice Kralja Petra objekat deluje čvrsto vezan za nasleđeni kontekst sa dvovodnim krovom koji se diskretno spušta ka novom trgu, iz pravca Rektorata sa objekat predstavlja čvrst reper ka kojem se se troar širi i postaje trg. Sa Save i pristaništa objekat ima za cilj da postane akcenat  na  prirodnoj i urbanoj morfologiji Kosančicevog venca težeći da ostvari dinamičan dijalog izmedju mnoštva objekata različitih stilskih karakteristika koje doprinose bogatoj i prepoznatljivoj vizuri ovog dela grada. Osim sagledivosti objekta galerije kao novog važnog elementa urbanog konteksta, projektom je predviđen i interaktivni aspekt sagledivosti iz najvažnijih pravaca tretiranjem fasadnih otvora kao media-fasada, sa mogućnostima pružanja informacija o aktuelnim dešavanjima u gradskoj galeriji.

Ciljevi funkcionalne organizacije:

- koncipiranje objekta gradske galerije kao dela javnog prostora trga/vidikovca
- maksimizovanje raznovrsnih izložbenih prostora (svi prostori osim administracije i depoa mogu biti i izložbeni prostori)
- fleksibilnost korišćenja i mogućnost nezavisnog funkcionisanja različitih programskih sadržaja
- jasna orjentacija i pristup  svim sadržajima iz prostora foajea

Prizemlje je definisano kao otvoren, transparentan i fleksibilan prostor koji teži da obezbedi što više mogućih scenarija korišćenja svih sadržaja objekta.Tehnički ulaz za prijem eksponata sa svojim pred prostorom, teretnim liftom od 3.2t je dostupan i osobama sa invaliditetom i dat prema  susednom objektu u broju 25. Glavni ulaz je centralno saglediv iz ulice Kralja Petra i foaje je njegov logičan nastavak. Funkcija vetrobrana je rešena vazdušnom zavesom, a ulaz za grupe otvaranjem dela fasade pored glavnog ulaza, čineći zajedno ulaznu zonu širine celog foajea. Kao produžetak foajea nalazi se izložbeni prostor sa amfiteatrom koji može da primi manje privremene izložbe kao i da omogući odvijanje različitih dogadjaja ( promocije, predavanja, otvaranja izložbi), kao i sagledavanje nivoa -1. U prizemlju su još smešteni kafe i knjižara koji su orijentisani ka javnom prostoru trga. Kafe ima veliku terasu sa atraktivnim pogledom, a knjižara je orijentisana ka ulici, i na neki način predstavlja izlog. Kafe i knjižara imaju ulaze spolja,svoje toalete i mogu funkcionisati  nezavisno od ostatka galerije. 

Najveći izložbeni prostor nalazi se na nivou +1 i do njega se dolazi panoramskim stepeništem iz foajea u predprostor (koji takodje može da bude izložbeni) sa kog se pružaju vizure ka Savi, Ušću i Kalemegdanu a što posetiocu pruža osećaj pripadnosti gradu pre nego što se fokusira na izložbu. Izložbeni prostor je  opremljen svim potrebnim tehničkim sistemima mikroklime i veštačkog osvetljenja koji pružaju maksimalnu fleksibilnost i prilagodjavanje svim zahtevima izložbi. Tehnička etaža je data iznad dela nivoa +1 i u njoj  su smeštene mašinske instalacije HVAC sistema.


Na nivou -1  nalazi se servisna zona sa toaletima za posetioce do kojih se dolazi stepenicama iz foajea. Najveći deo ovog nivoa namenjen je istovremeno i edukativnim sadržajima (radionice i amf. ) ali i izložbama koje mogu ili ne moraju biti vezane za edukativne aktivnosti. Radionce su smeštene dalje niz padinu van gabarita postojećeg objekta i imaju prirodno osvetljenje.  Ovaj nivo kao i svi izložbeni nivoi imaju svoj privremeni depo. Segment edukacije (amf, radionice i veći deo nivoa -1, može se pregraditi i biti aktivan i van radnog vremena galerije.

Nivo - 2 / mezanin ima manju spratnu visinu i na njemu je smešten administrativni blok koji čine 3 kancelarije za 6-8 radnih mesta (uprava, kustosi, tehničari, obezbedjenje). Kao i radionice, ovaj blok ima prirodno osvetljenje. Na ovom nivou smešten je još jedan sanitarni blok koji servisira zaposlene ili po potrebi i donju galeriju.

Na nivou -3 smeštene su prostorije depoa (prostor za kontrolu i pakovanje, prijemni depo, privremeni prijemni depo i skladište mobilnih zidova). Dve trećine ovog nivoa namenjeno je izložbama i ovde je smešten drugi najveći izložbeni prostor velike visine, koji je po karakteru i završnoj obradi taman a u koji je uvedeno ambijantalno prirodno svetlo. Na ovom nivou je predložena i veza sa lagumima iz galerije.

Kretanje

Putanje kretanja posetilaca kreću iz foajea iz kog su sagledive sve mogućnosti kretanja što omogućava intuitivnu orijentaciju. Podzemne etaže dostupne  su preko stepeništa koje ide oko jezgra lifta, ili preko amfiteatra koji se može koristiti kao stepenište. Panoramsko stepenište vodi na 1.sprat - glavni izložbeni nivo. Lift služi za prevoz ljudi i eksponata i za prevoz hendikepiranih.  Eksponati se dopremaju do lifta u prizemlju, kroz prostor za prijem, odakle se liftom transportuju do svih nivoa u kojima se odražavaju izložbe koji su opremljeni privremenim depoima.

Oblikovanje

Objekat galerije predstavlja tipološku intrerpretaciju i produžetak nasleđenog gradskog tkiva, dok njegov podzemni deo koristeći morfologiju terena, ispituje mogućnosti interpretacije teme laguma za formiranje novih izložbenih prostora. Oblikovanje objekta nove gradske galerije uslovilo je nekoliko parametara: Morfologija terena, uklapanje u horizontalnu/vertikalnu regulaciju uličnog fronta, vizure i sagledivost, kao i predložena programska i fukcionalna šema koja je težila da ostvari sve programske i prostorne zahteve savremene institucije kulture maksimizujući izlagačke prostore.

Opna objekta koncipirana je kao potpuno transparentna u prizemlju, a svetla i neutralna na prvom nivou objekta. Oblikovanje krovnih ravni i atika obezbedjuje prepoznatljivost ali i raznovrsnost u sagledavanju objekta.Shodno savremenim tendencijama u institucijama kulture , delovi opne objekta orijentisani prema dominantnim pravcima sagledavanja, predvidjeni su kao interaktivni fasadni elementi “media fasade” koji osim vizura koje pružaju korisnicima iznutra i informacije o izložbama, postaju digitalna platna za umetničke digitalne instalacije i kao takvi odražavaju atmosferu grada (kao npr. svetlosna instalacija Mosta na Adi).

bottom of page