top of page

Kuršumlija square / park

osnova
aerial kursumlija
traffic diagram
exsiting park analysis
new square program
service zone
playground ambient
events
ambient 1 niche

TYPE: Square
LOCATION: Kuršumlija, Serbia
YEAR: 2015. 
SIZE: 4000 m2
STATUS: Competition - redemption prize.
CREDITS: Nemanja Kordić, Ema Stojković, Nikola Stevanović, Djordje Matić

ABOUT: Na planskom nivou povezivanje težišnog prostora trga /parka sa neposrednim okruženjem pretvaranjem dela ulice Vuka Karadžića u pešačku ulicu čime su se stekli uslovi da tri bloka između ulica proleterskih Brigada i ulice palih boraca fukcionišu kao jednistvena pešačka zona. Dva bloka koja se nadovezuju na trg imaju potencijal za urbanu revitalizaciju, pri čemu bi unutrašnjost okolnih blokova najpre bila akti virana kroz nove sekundarne pešačke komunikacije koje bi omogućile rekonstrukciju i dopunu tradicionalnog gradskog tkiva koje bi u budućnost predstavljale staru - novu čaršiju. Težišno područje bi pored stambenih sadržaja sa delatnostima bilo okruženo objekima javne namene, ugostiteljskih i uslužnih funkcija. Spratnost bi u blokovima u kojima nema zaštićenih objekata bila uvećana tako da se blokovi jasnije visinski nivelišu i sagledavaju kao kompaktni i uređeniji, a nova izgradnja bi bila predviđena na mestima na kojima bi mogli da se formiraju celoviti ulični frontovi.

 

Najveći problemi postojećeg parka jeste taj da on predstavlja jedini defi nisani javni prostor u gradu, koji je svojom postojećom organizacijom ne omogućava okupljanjevećeg broja ljudi kao ni sagledivost prostora koji okružuju trg. Dostupnost je ograničena sa obzirom da je postojeći park sa svih strana okružen aktivnim kolskim saobraćajem i parkingom. Saobraćaj: Osnovna intervenciju čini pretvaranje dela ulice Vuka Karadžića u pešačku ulicu, čime se trg vezuje sa gradskim tkivom. Drugu intervenciju čini aproprijacija i redistribucijom stacionarnog saobraćaja čime se stvara preduslov da se postojeći javno prostor značajno uveća, uvede programska celina trga, i da se ostvari javni prostor trga/parka sa raznovrsnim programskim sadržajima.

 

Programska diversifitikacija: Novi javni prostor bi sadržao tri osnovne programske celine koje se prožimaju i dopunjuju, to su: trg, park, i servisna zona/parking. Svaka od ovih celina je diversifikovana kroz različite ali srodne ambijente opremljene tako da podrže postojeće i nove aktivnosti kako na samom trgu/parku tako i u dodirnim područjima. Time bi se stvorili uslovi za razvoj novih društvenih kulturnih i ekonomskih aktivnosti Kao kao osnovni elementi Trga definisani su: memorijalni/manifestacioni plato, zona ugostiteljsta, i pristupni / gradski deo. Park je sloj koji prožima ceo javni prostor, ipak u njemu se prepoznaju 3 celine a to su, igralište, vežbalište i odmorište. Servisnu zoni činе parking i toaleti sa reklamnim panoima.

bottom of page