top of page

Herceg Novi Elevator

lift render
lift crtezi
leva strana 4 final
000_Aerial_GOTOV
osnova presek

TYPE: Panoramic Elevator
LOCATION: Herceg Novi
YEAR: 2014. 
SIZE: / 
STATUS: Competition 
CREDITS: Nemanja Kordić, Ivana Damjanović, Jefto Terzovic 

ABOUT: Predloženi dizajn panoramskog lifta a ne pokušava da kopira tradicionalnu arhitekturu već na jedan krajnje nenametljiv način samo podržava i unapredjuje postojeće stanje. Kako je lako i efi kasno kretanje jedna od osnovnihkarakteristika savremnog grada upravo ovakav potez je ono što je potrebno Herceg Novom u dvadeset prvom veku – dizajn infrastrukturalnog prostora.


EKOKOMIJA RAZVOJA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA - VERTIKALNA BAŠTA
Tokom procesa dizajniranja lifta a vodjeno je računa o podjednakom aktiviranju cele padine, stoga predloženo rešenje ima više medjustanica u cilju povezivanja i aktiviranja novih sadržaja na različitim visinskim kotama. Ovim gestom priobalni pojas se širi uz padinu i osim olakšane pešačke komunikacije doprinosi i razvoju komercijalnih sadržaja i povećanoj ekonomskoj aktivnosti . Lift čini da se nepristupačna padina sagledava kao vertkalna basta, povezujući terase na različitim visinama sa potencijalom razvoja raznovrsnih turističkih sadržaja. Posebna atrakcija ove lokacije i samog gesta povezivanja je Park Boka koji predstavlja jedinstvenu hortikulturnu istorijsku vrednost sa preko 80 vrsta biljaka koje su porjeklom iz tropskih i suptropskih krajeva.


ORJENTACIJA
Objekat lifta uvučen je u odnosu na postojeće šetalište u cilju nesmetanog odvijanja pešačkog saobraćaja iz oba pravca. Sa šetališta rampom i stepenicama penje se na platformu, do kote 3.95m, sa koje se ulazi u lift . Ulaz je natkriven nadstrešnicom koja iz kose ravni prelazi u vertikalnu i postaje fasadna opna lifta. Ispitana je mogućnost rotiranja lifta u cilju orijentisanja prema najboljim vizurama. U predloženom rešenju ugao rotacije lift a je ograničen u odnosu na granice susednih parcela i takodje ne zahteva veliki iskop.


MATERIJALIZACIJA
Pri izboru materijala akcenat je bio na maksimalnom vizuelnom olakšanju objekta panoramskog lifta. Izabrani materijali su perforirani korten i granit. Kvalitet perforiranog kortena je u njegovoj prozračnosti i utisku poroznosti koji proizilazi iz specifičnog tretmana materijala, pre svega podržan ekonomskom isplativošću. Kamen je korišćen za obloganje betonskih podzida, na pristupnom platou i kao obloga zidnog platna u kom su pozicionirani ulazi u lift. Površine sa kojima korisnik tokom upotrebe lifta dolazi u fizički kontakt su pokrivene drvetom,
popločanje podesta u parteru kao i podovi pasarela.

bottom of page